apsmain

Đào tạo SafeSchools cho tình nguyện viên

Mong muốn trở thành tình nguyện viên tại APS, vui lòng hoàn thành khóa đào tạo SafeSchools và gửi cho tôi bản sao chứng chỉ của bạn, sau khi hoàn tất, tôi sẽ chấp thuận đơn đăng ký của bạn. Tất cả các ứng dụng đều tốt trong hai năm. Tên người dùng của bạn cho trường học an toàn là địa chỉ email của bạn không có đuôi @gmail, hotmail, yahoo, v.v. (sử dụng email được sử dụng trong đơn đăng ký của bạn và không cần mật khẩu để đăng nhập). Đây là liên kết trong trường hợp bạn chưa nhận được nó. https://apsva-va.safeschools.com/login

Bà Willow Scott, Trợ lý Hành chính

liễu.scott@apsva.us

703-228-6715