School Store đã mở

Sinh viên ở cửa hàng trường học
Vui lòng truy cập vào các ngày Thứ Ba và Thứ Năm trong cả ba bữa trưa.