apsmain

Mô hình Đại hội đồng

Tên nhà tài trợ: Cory chính

Ngày họp và địa điểm: Tuesdays 3:15-4:15, A-211

Các sinh viên tranh luận về luật mà họ đam mê với hy vọng giáo dục các đồng nghiệp của họ và tạo ra tác động đến các vấn đề ảnh hưởng đến người Virginia ở khắp mọi nơi.

website: bit.ly/WakeMGA