FBLA (Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai của Mỹ)

Mục tiêu của FBLA là: • Phát triển khả năng lãnh đạo doanh nghiệp có năng lực. • Để củng cố niềm tin của sinh viên vào bản thân và công việc của họ. • Để tạo thêm sự quan tâm và hiểu biết về Doanh nghiệp Kinh doanh Hoa Kỳ. • Khuyến khích các thành viên trong việc phát triển các dự án cá nhân sẽ góp phần vào việc cải thiện gia đình, doanh nghiệp và • Để phát triển nhân cách, chuẩn bị cho vai trò công dân hữu ích và nuôi dưỡng lòng yêu nước • Khuyến khích và thực hành quản lý tiền hiệu quả. • Để khuyến khích học bổng và thúc đẩy lòng trung thành của nhà trường • Hỗ trợ học sinh thiết lập các mục tiêu nghề nghiệp • Để tạo điều kiện chuyển tiếp từ trường học sang nơi làm việc.

FBLA được bảo trợ bởi cô Buchanan trong phòng C-115 và họp vào thứ Hai hàng tuần. Chỉ cần đến cuộc họp để tham gia.