Equity

Chính sách công bằng APS

Hội đồng Nhà trường đã phê duyệt chính sách Công bằng mới (A-30) vào ngày 20 tháng 2020 năm XNUMX bao gồm quản trị trong bốn lĩnh vực chính:

  • Thực hành Công bằng Quản trị;
  • Thực hành Công bằng Giáo dục;
  • Thực tiễn Công bằng Lực lượng Lao động; và
  • Thực hành vốn chủ sở hữu hoạt động.

Chính sách công bằng đã được phát triển kể từ mùa Thu năm 2018 theo chỉ thị của Ban Giám hiệu và là một nỗ lực hợp tác bao gồm ý kiến ​​đóng góp của nhiều bên liên quan bên trong và bên ngoài.
Xem Chính sách của Hội đồng Nhà trường A-30 Công bằng