apsmain

Lời hứa của Liberty

Tiêu đề: Lời hứa của Liberty
Nhà tài trợ: Alex Economou
Phòng / Thời gian: A-134 vào các ngày Thứ Ba và Thứ Năm từ 3: 15-4: 30
website: www.libertyspromise.org

Liberty's Promise hỗ trợ thanh niên nhập cư có thu nhập thấp, từ 15-21 tuổi, bằng cách cung cấp cho họ các phương tiện để tham gia tích cực vào đời sống công dân, theo đuổi giáo dục đại học và bắt tay vào những nghề nghiệp có ý nghĩa.