Société Honoraire de Français (Hiệp hội Danh dự Pháp)

Sinh viên bằng tiếng Pháp IV trở lên với lời mời được chấp nhận

Các nhà tài trợ: Katy Wheelock và Susan Haley

Các cuộc họp: Thứ Năm ngày 1 và 3 của tháng tại phòng C-223

Sinh viên có thể đăng ký tham gia SHF nếu họ có 3.76 trở lên trong các lớp học tiếng Pháp của họ và đã có Như trong 3 học kỳ trước khi được giới thiệu. Các thành viên dạy kèm miễn phí vào thứ Sáu hàng tuần trong suốt Thời kỳ Chiến binh. Nhiều sự kiện và diễn giả khách mời khác nhau tập trung vào thế giới và nền văn hóa nói tiếng Pháp.