DECA (Câu lạc bộ giáo dục phân tán của Mỹ)

Dành cho các sinh viên marketing kết nối với nhau và cạnh tranh trong các cuộc thi cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia.

Nhà tài trợ: Bà Naughton, phòng C114