Quản trị 2021-2022

Tiến sĩ Christian Willmore, Hiệu trưởng

chris.willmore@apsva.us

Ông David Criollo, Trợ lý Hành chính của Hiệu trưởng
otiel.criollo@apsva.us
703-228-6705

Bà Lynette McCracken, Giám đốc Tư vấn

lynette.mccracken@apsva.us
703-228-6714
Bà Reyna Berrios, Trợ lý Hành chính
reyna.berrios@apsva.us
703-228-6720

Bà Jasneen Sahni, Hiệu phó

Giám sát Học sinh: Lớp 9
jasneen.sahni@apsva.us
703-228-6683
Bà Delshaune Jackson, Trợ lý Hành chính
delshaune.jackson@apsva.us
703-228-6660

Tiến sĩ Betty Sanders, Trợ lý Hiệu trưởng

Giám sát Học sinh: Lớp 10
betty.sanders@apsva.us
703-228-6719
Bà Larenda Bigsby, Trợ lý Hành chính
larenda.bigsby@apsva.us
703-228-6702

Bà Maggie Hsu, Hiệu phó

Giám sát Học sinh: Lớp 11
maggie.hsu@apsva.us
703-228-6749
Bà Willow Scott, Trợ lý Hành chính
liễu.scott@apsva.us
703-228-6715

Ông Patrick Johnsen, Trợ lý Hiệu trưởng

Giám sát Học sinh: Lớp 12
Patrick.johnsen@apsva.us
703-228-6668
Bà Alane Lee-Mayo, Trợ lý Hành chính
alane.leemayo@apsva.us
703-228-6726

Ông Nate Hailey, Giám đốc Hoạt động Sinh viên

nathel.hailey@apsva.us
703-228-6733

Ông Robert Holland, Trợ lý Giám đốc Hoạt động Sinh viên 
robert.holland@apsva.us
703-228-6662